Zawiadomienie banku

Zawiadomienie banku może stanowić podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego i wydanie przez prokuratora postanowienia o wszczęciu śledztwa. Zawiera ono:

określenie czynu, wskazanie jego kwalifikacji prawnej. O wydaniu tego postanowienia prokurator jest zobowiązany informować podmiot zawiadamiający bank. W razie, gdyby fakty przytoczone w zawiadomieniu banku nie dały podstawy do zawiązania stadium procesu karnego, prokurator może żądać informacji o stanie i obrotach na rachunku klienta, którego dotyczy zawiadomienie w toku tzw. czynności sprawdzających, tzn. przed wszczęciem postępowania karnego. Żądanie takie jest szczególnym przejawem współpracy banku z organami ścigania. Ustawa Prawo bankowe przewiduje je wyłącznie w przypadku zwalczania prania pieniędzy. Postępowanie sprawdzające

ma potwierdzić podejrzenia banku bądź też je wyeliminować. Rozumieć należy je więc jako swoiste zabezpieczenie interesów banku, a jednocześnie uwzględnienie zasady skuteczności działań organów ścigania.

About The Author

admin

Leave a Reply