Zawiadomieniach o nielegalnych czynach

Informacja będąca przedmiotem zawiadomienia dotyczy operacji bankowej obejmującej czyn (czyny), który wypełnia ustawowe znamiona przestępstwa. Zawiadomienie może więc nastąpić, gdy na podstawie faktów, z którymi zetknął się bank (pracownik bankowy), ukształtowane zostało u zawiadamiającego przekonanie o popełnieniu przestępstwa, a nie jest możliwe skonstruowanie jakiejkolwiek innej wersji określonego zdarzenia (czynu) nie zawierającej elementów (znamion) przestępstwa. Tym samym na banku spoczywa rola weryfikatora elementów ocennych określonego zdarzenia, które może wyczerpywać znamiona przestępstwa. Zawiadomienie, do którego zobowiązuje bank przepis ustawowy, jest więc zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

Obowiązek wynikający z ustawy jest poniekąd powtórzeniem przepisów kodeksu postępowania karnego. Chodzi tu mianowicie o obowiązek instytucji państwowych i społecznych zawiadomienia prokuratora lub policji

o popełnieniu przestępstwa, o którym dowiedziały się w związku ze swoją działalnością. Jest to obowiązek, który spoczywa więc na kierownictwie banku lub osobach, w danej chwili spełniających takie funkcje z racji zajmowanego stanowiska, czy też nawet z tytułu czasowego powierzenia im tych czynności.

About The Author

admin

Leave a Reply