Zawiadamlanie prokuratury o praniu pieniędzy

Drugim obowiązkiem, określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, jest zawiadamianie prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących wykorzystywania działalności bankowej do celów prania pieniędzy. W takim obowiązku scharakteryzować należy kilka elementów świadczących o jego funkcjonalnym związku z procedurą karną (bądź szerzej: zwalczaniem prania pieniędzy).

H Realizacja obowiązku spoczywającego na banku następuje w sytuacji dokonywania operacji bankowej bez względu na wysokość transakcji. Różni się on więc w tym sensie od obowiązku rejestrowania. Inny tym samym jest przedmiot obowiązku zawiadomienia i rejestrowania. Drugi spełnia funkcję pomocniczą wobec pierwszego. Nie oznacza to także, że transak

cje poniżej kwoty limitu, o których bank będzie zawiadamiał organy prokuratury, podlegają obowiązkowi identyfikacji i rejestrowaniu. Ustawa Prawo bankowe przesądza, że na dokonanie zawiadomienia nie ma wpływu wysokość transakcji będącej przyczyną odpowiedniej reakcji banku. Bezpośrednią okolicznością warunkującą realizację obowiązku zawiadamiania jest powzięcie uzasadnionego podejrzenia wskazującego, iż dokonuje się operacji prania pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply