Zasady powiadamiania organów ścigania

Zawiadamianie organów ścigania o praniu pieniędzy jest najważniejszym z obowiązków nałożonych na banki przez prawo bankowe. Jednocześnie jest to czynność, która stanowi podsumowanie wszystkich działań banku ukierunkowanych na zapobieganie procederowi. Jej realizacja powinna być zatem w sposób szczegółowy określona w aktach prawa wewnętrznego banków jakiekolwiek działanie niezgodne z przyjętą w programie procedurą zawiadamiania skutkować może z jednej strony pomniejszeniem efektywności postępowania karnego, z drugiej zaś konsekwencjami dla reputacji banku.

Procedura zawiadamiania organów ścigania określona w programach obejmuje m.in. wskazanie podstawy zawiadomienia, okoliczności zawiadomienia, osoby odpowiedzialnej za tę czynność, formy zawiadomienia, treści zawiadomienia i środków ostrożności dotyczących czynności powiadamiania. W programach poddanych analizie nie wszystkie wymienione elementy zostały określone. Najczęściej zaprezentowano jedynie te, które bezpośrednio wynikają z treści zarządzenia prezesa NBP. Powoduje to bardzo istotne rozbieżności między programami w zakresie procedury powiadamiania. Wyniki analizy wyselekcjonowano pod kątem najczęściej i najrzadziej pojawiających się okoliczności charakteryzujących zawiadomienie. Zestawienie takie może dać podstawę do zaproponowania gruntownej rekonstrukcji wewnątrzbanko wych programów w tym zakresie, w związku ze zmianami w prawie bankowym.

Analiza poszczególnych rozstrzygnięć programowych dotyczących zawiadamiania, której wyniki zawarto w tablicach 5 i 6, pozwala na scharakteryzowanie poszczególnych elementów składających się na tę procedurę.

About The Author

admin

Leave a Reply