Zasady postępowania weryfikacyjnego przy zatrudnianiu pracowników bankowych

El zasady postępowania weryfikacyjnego przy zatrudnianiu pracowników bankowych, ustalenia dotyczące szkoleń pracowników, E9 wskazania dotyczące metod rewizji funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Funkcjonowanie programów wewnątrzbankowych poddawane jest przez FATF corocznej analizie na reprezentatywnej próbie instytucji kredytowych w wybranych państwach.

Artykuł 11 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 10 czerwca 1991 w sprawie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do prania pieniędzy wymaga od państw członkowskich zapewnienia, aby instytucje kredytowe i inne finansowe ustanowiły odpowiednie procedury kontroli wewnętrznej

i komunikacji w celu zapobiegania operacjom związanym z praniem pieniędzy oraz stosowały odpowiednie środki zapewniające znajomość postanowień zawartych w dyrektywie przez ich pracowników.

About The Author

admin

Leave a Reply