Zasady koordynacji działań

Obowiązki banków w ramach zapobiegania praniu pieniędzy powodują zaangażowanie wielu pracowników bankowych, komórek organizacyjnych i co oczywiste oddziałów banku. Charakter tych obowiązków jest także różnorodny. Ich sprawna realizacja w skali całego banku wymaga działań koordynujących, których zasady określać powinny wewnąlrzbankowe programy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tymczasem problematyka koordynacji została określona tylko w 12 spośród 30 programów poddanych analizie, w tym w 7, poprzez wskazanie konieczności koordynacji i osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Jedynie w 5 programach określono to zagadnienie dość szczegółowo. Niewielka objętość zebranego materiału pozwala na przedstawienie wszystkich zadań w zakresie koordynacji, przypisanych odpowiednim stanowiskom w banku:

udzielanie pracownikom bankowym instruktażu, rad i pomocy przy rozpoznawaniu operacji mających związek z przestępstwem, szkolenie pracowników, współdziałanie z organami kontroli i organami ścigania,

opracowywanie okresowych informacji dla kierownictwa o występujących przypadkach prania pieniędzy, współudział w tworzeniu wewnątrzbankowych przepisów i systemów informatycznych zapobiegających procederowi,

współpraca z różnymi komórkami bankowymi w zakresie wyposażenia w nowoczesne programy informatyczne, sprzęt i informacje ułatwiające kontrolę i rejestrację operacji bankowych i klientów,

współpraca w zakresie tworzenia systemu informatycznego wczesnego wykrywania operacji bankowych, mających związek z operacjami prania pieniędzy, opracowywanie materiałów szkoleniowych ułatwiających rozpoznawanie operacji związanych z procederem.

About The Author

admin

Leave a Reply