zarząd banku

zarząd banku ze względu na kolegialność odpowiedzialności za decyzję oraz skuteczność działania. B3 Forma zawiadomienia. W aktualnej sytuacji, związanej z niedużą liczbą zawiadomień oraz niewielkim doświadczeniem pracowników w zapobieganiu procederowi, przyjąć należy dwie równorzędne formy pisemną

i ustną. W tym drugim przypadku założyć można, że zawiadomienia dokonywane są bezpośrednio przez osoby wyznaczone do tego celu w każdym oddziale. W sytuacji wzmożenia przypadków zawiadomień programy powinny zawierać wzory standardowych formularzy oraz określenie trybu zgłoszenia: pocztą, faksem lub przez sieć komputerową. Nie do przyjęcia jest zawiadomienie telefoniczne. Kopie zawiadomienia kierowane z oddziałów przesyłane powinny być niezwłocznie (pocztą lub faksem) do centrali banku (zespół ds. zapobiegania przestępstwom na szkodę banków lub komórka rachunkowości i operacji bankowych).

El Treść zawiadomienia. W razie powzięcia podejrzenia, że zlecana do realizacji operacja może mieć związek z procederem prania brudnych pieniędzy, nie należy bezpośrednio ujawniać wiadomości objętej tajemnicą bankową (szczegółowych danych klienta, numeru rachunku czy też obrotu

About The Author

admin

Leave a Reply