Wadliwość przepływu informacji

El wadliwość przepływu informacji o wynikach prac analitycznobadaw czych między bankami dużymi (finansowo sprawnymi) i bankami małymi (pozostającymi w gorszej sytuacji finansowej i ze słabszym zapleczem organizacyjnotechnicznym)

brak odpowiednich uregulowań prawnokarnych prania pieniędzy H brak odpowiedniej nowelizacji prawa bankowego. Brak wskazań dotyczących jakości programów wewnątrzbankowych oraz charakterystyki ich rozwoju, a także krótki okres ich tworzenia skutkowały przede wszystkim trudnościami w określeniu celów, jakim powinny służyć te akty kwestii priorytetowej dla tego typu regulacji. Stąd określone były one w sposób zdecentralizowany przez poszczególne banki, co uznać można za sprzeczne z zasadami tworzenia norm ostrożnościowych w bankowości.

Uświadomienie sobie celów wewnątrzbankowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy powinno pociągać za sobą utworzenie odpowiedniego aktu wykonawczego. Wskazać można na następujące cele programów, których określenie powinno być uwzględnione w procedurze tworzenia nowych aktów prawa wewnętrznego lub ich modyfikacji w związku z nową delegacją ustawową art. 106 Prawa bankowego oraz nowymi przepisami penalizującymi pranie pieniędzy (art. 299 k.k.).

a także wielkość funduszy własnych, współczynnik wypłacalności, rozmiary działalności kredytowej, wielkość majątku trwałego (bez przypisania rang poszczególnym tym wartościom). Jednocześnie określono, że największa część badanych banków komercyjnych (14) to instytucje prowadzące działalność sytuującą je wśród 20 najlepszych banków w Polsce.

About The Author

admin

Leave a Reply