Unormowania w zakresie obrotu bezgotówkowego

W nowoczesnych systemach finansowych wykorzystywany jest szeroki wachlarz form i trybów rozliczeń dostosowywanych do aktualnych potrzeb gospodarczych. Generalnie, rozliczenia między wierzycielami i dłużnikami przeprowadzane mogą być gotówkowo lub bezgotówkowo. Tryb bezgotówkowy polega na dokonywaniu rozliczeń bez użycia środków płatniczych, lecz za pomocą zapisów na rachunkach bankowych stron dokonujących rozliczeń.

W każdym sprawnym systemie finansowym obrót bezgotówkowy spełnia szereg istotnych funkcji technicznych, wpływających na przyspieszenie procesu rozliczeń między podmiotami oraz podniesienie jego efektywności i ekonomicz ności. Obrót bezgotówkowy realizuje także funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa rozliczeń między podmiotami i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Rangę tych funkcji podkreślają również dokumenty międzynarodowe opracowane w celu zwalczania procederu.

Obowiązki w zakresie obrotu bezgotówkowego dotyczą: posiadania rachunku bankowego, gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy stroną transakcji jest inny podmiot gospodarczy, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza 3000 ECU lub 1000 ECU, gdy suma tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 10 000 ECU podane kwoty przelicza się na złote według kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe,

About The Author

admin

Leave a Reply