Środki przeciwdziałania procederowi w systemie bankowym

Wszystkie wymienione finansowoprawne środki przeciwdziałania procederowi w systemie bankowym sklasyfikować więc można w zależności od źródeł prawa finansowego, w których zostały one zawarte. Drugim kryterium klasyfikacyjnym może być przedmiot obowiązku finansowoprawnego i jego związek z działalnością banków. Pozwala ono na wyodrębnienie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy dotyczących działalności bankowej bezpośrednio (np. rejestracja danych przy okazji operacji bankowych) oraz pośrednio (np. obowiązek podmiotów gospodarczych związany z bezgotówkowym trybem rozliczeń).

Podstawową kategorią środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym są obowiązki banków (podmiotów biernych) w stosunkach finansowo prawnych z bankiem centralnym (podmiotem czynnym). Określane są one także jako wiążące normy ostrożnościowe (prudencyjne) w zakresie zasad postępowania przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę, zasad rejestrowania tych wpłat i przechowywania związanych z nimi danych, a także zasad zawiadamiania właściwych organów państwowych o okolicznościach wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

Normy te wprowadzone zostały do polskiego prawa bankowego m.in. jako elementy prac dostosowawczych w stosunku do uregulowań wspólnotowych dla krajów członków Unii Europejskiej. Ich funkcje i znaczenie zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem w szczególności:

About The Author

admin

Leave a Reply