Rozwiązania w zakresie prowadzenia rachunków bankowych

Zgodnie z Zaleceniem nr 10 z 1996 roku Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy instytucje kredytowe, i inne finansowe, powinny rezygnować ze

stosowania anonimowych instrumentów finansowych, w tym rachunków bankowych. Rozwiązania nowego prawa bankowego są zbieżne ze standardami międzynarodowymi w zakresie konstrukcji umów zawieranych w ramach wykonywania czynności bankowych.

Nowa ustawa zawiera znacznie bardziej rozbudowane przepisy poświęcone rachunkom bankowym. Regulacja ta nie tylko poszerza rozwiązania zawarte w kodeksie cywilnym, ale w pewnych przypadkach wręcz je koryguje. Nowe prawo bankowe wprowadza otwarty katalog rodzajów rachunków bankowych, stanowiąc, iż banki mogą prowadzić w szczególności: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych i rachunki oszczędnościowe wkłady oszczędnościowe.

Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych i nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka lub inny dokument potwierdzający zawaicie umowy. Dowód ten jest wystawiony jako dokument imienny. Oznacza to, że z ofert bankowych wycofane muszą być różnego rodzaju produkty bankowe

o charakterze anonimowym, np. bony i certyfikaty na okaziciela lub na hasło. Nowe rozwiązanie ustawowe stanowi kolejny środek finansowoprawny przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach. Stwarza on bowiem możliwość kontroli przeprowadzanych czynności bankowych, a przez to powstawania skutecznych mechanizmów zapobiegania zjawiskom patologicznym w sektorze bankowym. Jednocześnie odejście od produktów bankowych na okaziciela stanowi pewne uzupełnienie obowiązkowych norm rozliczeń bezgotówkowych. Nowe regulacje dotyczą bowiem czynności realizowanych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Rozwiązania z ustawy o działalności gospodarczej dotyczą podmiotów gospodarczych.

About The Author

admin

Leave a Reply