Przepisy prawa dewizowego

E3 Przepisy prawa dewizowego zezwalają podmiotom gospodarującym na zaciąganie kredytów i pożyczek za granicą oraz udzielanie kredytów i pożyczek osobom zagranicznym przez osoby krajowe. Jednocześnie zobowiązują kredytobiorców (pożyczkobiorców) i kredytodawców (pożyczkodawców) do przekazywania NBP informacji o zaciągniętych (udzielanych) kredytach i pożyczkach w terminie do 20 dni po podpisaniu umowy.

H Przepisy prawa dewizowego zezwalają podmiotom gospodarującym na dokonywanie rozliczeń w obrocie dewizowym z podmiotami zagranicznymi w formie wzajemnych potrąceń wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony oraz na odstąpienie od obowiązku ustalania, przyjmowania i dokonywania płatności za towary lub usługi, a także ustanawiania praw na dobrach niematerialnych w walucie wymienialnej w umowach z osobami zagranicznymi przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku zarejestrowania odpowiednich rozliczeń i umów w terminie 14 dni w Banku Handlowym SA w Warszawie.

H Podmioty gospodarujące mogą sprzedawać zagraniczne środki płatnicze jedynie bankom upoważnionym do dokonywania ich skupu. Czynność ta, w kwocie przekraczającej równowartość 20 tys. zł, podlega rejestrowaniu. El Działalność tzw. kantorów wymiany walut w Polsce reguluje Prawo dewizowe oraz wydane na tej podstawie Zarządzenie Prezesa NBP z 28 marca 1995 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na skupie i sprzedaży walut obcych oraz złota dewizowego i platyny, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości. Ustawa przyjmuje, że działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży walut obcych prowadzona może być po uzyskaniu zezwolenia dewizowego od Narodowego Banku Polskiego. Organowi koncesyjnemu przekazywane są we wniosku m.in. następujące szczegółowe informacje:

wskazanie wnioskodawcy i miejsca zamieszkania lub siedziby, numer PESEL (osoba fizyczna) lub REGON (osoba prawna), wyciąg z rejestru handlowego lub inny dokument, z którego wynika skład osobowy władz firmy, adres lokalu użytkowego, przeznaczonego do prowadzenia działalności oraz jego opis.

About The Author

admin

Leave a Reply