Prawo bankowe i terminy w nim zawarte

W ustawie Prawo bankowe użyto terminu, który zawarty jest w art. 303 kodeksu postępowania karnego: w razie uzasadnionego podejrzenia. Artykuł ten określa podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego. Unormowanie to wiąże się ściśle ze stopniem poinformowania organu uprawnionego do wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Zgodnie z tym przepisem do wszczęcia postępowania przygotowawczego konieczne

i wystarczające są dwa warunki: po pierwsze, organ ścigania musi uzyskać informacje po drugie, informacje te powinny wzbudzać subiektywny sąd organu ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa (uzasadnione podejrzenie). Wynika z tego, że podstawę decyzji organu ścigania o wszczęciu postępowania karnego stanowią informacje wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa. Z przytoczonych stwierdzeń można wyprowadzić dalszy wniosek: bez takich informacji wszczęcie postępowania jest w ogóle niemożliwe. Powzięcie przez bank uzasadnionych podejrzeń

i przekazanie informacji o tym prokuraturze powoduje spełnienie warunku koniecznego i wystarczającego do wszczęcia postępowania karnego. Określenie w razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności pozwala zakładać, że nie jest ważne dla spełnienia obowiązku zawiadomienia, kto w banku będzie miał podejrzenia o wykorzystywaniu operacji bankowej do prania pieniędzy. Można nawet założyć, że powzięcie podejrzeń przez pracownika bankowego bezpośrednio obsługującego klienta (w związku z realizacją operacji bankowej) decydować będzie o powzięciu podejrzeń przez członków zarządu banku, odpowiedzialnych bezpośrednio za dokonanie zawiadomienia.

About The Author

admin

Leave a Reply