Podstawy i okoliczności zawiadomienia

Podstawy i okoliczności zawiadomienia. Podstawa określona jest w Prawie bankowym i w kodeksie postępowania karnego. Przestępstwo, którego dotyczyć ma zawiadomienie, spenalizowane jest w art. 5 ustawy

ochronie obrotu gospodarczego (od 1 września 1998 r. w art. 299 k.k.) tam też określone są ustawowe znamiona czynu, które muszą być wypełnione, aby zawiadomienie mogło nastąpić. Podjęcie decyzji o zawiadomieniu poprzedzone powinno być konsultacją osób odpowiedzialnych za zawiadomienie z kompetentnymi komórkami organizacyjnymi lub osobami (np. radcą prawnym). Nie powinna ona być powtórną analizą rejestrów

dowodów księgowych, ale formą postępowania wyjaśniającego, które określić ma, czy podejrzenie o zaistnieniu przestępstwa prania pieniędzy jest uzasadnione i jakie znamiona czynu są wypełnione (nie chodzi natomiast o dokonanie ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu, którą przedsta

About The Author

admin

Leave a Reply