Państwową Agencję Informacji Finansowej

Państwową Agencję Informacji Finansowej (PAIF). Jednakże, bez względu na wynik tych rozstrzygnięć warto przedstawić podstawowe elementy procedury identyfikacji i rejestrowania, które są stałe, chociażby z uwagi na standardy międzynarodowe w tym zakresie. Praktycznie zmianie może podlegać jedynie kwota transakcji obligująca bank do realizacji stosownych obowiązków.

Funkcjonujące jeszcze zarządzenie stanowi, że banki mają obowiązek ustalania tożsamości swych klientów, jeżeli wartość operacji bankowej dokonywanej przez nich (ze szczególnym uwzględnieniem transakcji gotówkowych), służącej realizacji czynności prawnej obejmującej rozporządzanie prawem, przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej sumy w walutach obcych (por. limity w innych państwach tablica 1).

W pojęciu tożsamość wyodrębnić można dwa jego znaczenia. Pierwsze (węższe) obejmuje tożsamość i adres osoby, która fizycznie dokonuje wpłaty. Drugie (szersze) określić można jako tzw. tożsamość transakcji, która obejmuje: tożsamość i adres osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja, tożsamość i ad

res beneficjenta, numer rachnnków bankowych związanych z transakcją, o ile istnieją, rodzaj transakcji, oznaczenie banków uczestniczących w transakcji, datę dokonania transakcji, kwotę transakcji, dane (imię, nazwisko, stanowisko, podpis) osoby, która zarejestrowała powyższe informacje. Tożsamość osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja, oraz tożsamość beneficjenta obejmuje tożsamość osób zarówno fizycznych, jak i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych. Tożsamość osób fizycznych ustala się na podstawie ważnego dowodu osobistego albo tymczasowego dowodu tożsamości. W zarządzeniu nr 16/92 wymienia się także paszport, co można uznać za poprawne.

About The Author

admin

Leave a Reply