1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Użyteczność elektronicznych transferów funduszy

Następną cechą określającą użyteczność elektronicznych transferów funduszy w stadium warstwowania brudnych pieniędzy jest minimalna ilość dokumentacji, stosowana w odpowiednich procedurach bankowych. Księgowość komórek bankowych, realizujących przelewy elektroniczne prowadzona jest w różny sposób, ale składa się przede wszystkim z zamówień zawierających numery rachunków instytucji wysyłającej i otrzymującej środki finansowe oraz sumę transakcji. Często brak jest informacji na temat osoby czy firmy, która zadysponowała przelew to samo dotyczy osoby otrzymującej przelew. W niewielu państwach przyjęto do tej pory przepisy prawne określające odpowiednie procedury identyfikacyjne dotyczące przelewów elektronicznych. Ważną zaletą elektronicznych transferów funduszy dla zorganizowanych grup przestępczych jest praktyczna anonimowość transakcji. Wskazane wcześniej minimalne wymogi księgowe w połączeniu z niezwykle wysoką liczbą legalnych elektronicznych transferów funduszy gwarantują w wysokim stopniu brak możliwości ujawnienia zachowań przestępczych.

Zespół który podejmuje decyzje

Zespół (komórka) oraz osoba odpowiedzialna za podjęcie decyzji o zawiadomieniu powinni zachować rozwagę i ostrożność w ocenie faktów i informacji pozostających w posiadaniu banku tak, aby nie narażać się na zarzut formułowania bezpodstawnych wniosków i podejrzeń, co w konsekwencji może narazić bank na utratę zaufania i ewentualne pretensje klientów.

Zmiany sposobów prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze

Wskazać należy jeszcze jeden aspekt zmiany sposobów prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze i zwiększenie znaczenia warstwowania dla realizacji celów procederu. Otóż skomplikowane sposoby legalizacji brudnych dochodów w stadium warstwowania utrudniają organom ścigania ujawnienie nielegalnych środków finansowych podlegających konfiskacie. Niemożliwe staje się więc stosowanie najbardziej dotkliwego dla przestępców środka represyjnego.

Kontrola przepływu własności akcji

Uzupełnieniem procedury licencjonowania działalności bankowej jest norma nadzorcza określająca ograniczenia swobodnego przepływu akcji banków. Stanowi ona logiczną konsekwencję badania wiarygodności założycieli i głównych akcjonariuszy banku.

W ustawie z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe wyodrębniono cziery nowe kategorie rozwiązań mających kontrolować przepływy własności akcji. Po pierwsze, przepisy nakładają na banki obowiązek zgłaszania Komisji Nadzoru Bankowego faktu posiadania przez jednego akcjonariusza pakietu akcji dającego prawo do ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. W wypadku wystąpienia do Komisji, przewidzianym w nowej ustawie Prawo bankowe, odnotować należy obniżenie progu obligującego do odpowiedniej reakcji banku z 10% do 5% a tym samym wzmocnienie kontroli przepływu własności akcji w bankach, także w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Szczególną rolę ma tu także fakultatywność żądania przez Komisję informacji uzupełniających, dotyczących sytuacji majątkowej i rodzinnej nabywców akcji.

Zawiadamiania przez banki

zawiadamiania przez banki prowadzące inne rachunki podmiotu gospodarczego niż rachunek bieżący banku prowadzącego rachunek podstawowy tego podmiotu,

przekazywania informacji o posiadanych rachunkach bankowych oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym podmiot opłaca składki na ubezpieczenie społeczne,

zgłaszania zmian dotyczących stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień o rachunkach bankowych w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

Rozpatrzenia możliwości stosowania dodatkowej ewidencji

E3 rozpatrzenia możliwości stosowania dodatkowej ewidencji dla różnych kategorii operacji, uwzględniających specyfikę wykorzystywania danej działalności bankowej do celów prania pieniędzy, np. rozliczenia na rzecz organizacji charytatywnych, przewyższające dotychczasowe kwoty,

H wprowadzenia obowiązkowego rejestrowania wszystkich operacji bankowych, odmiennych od przeprowadzanych systematycznie lub nie mających związku z podstawową działalnością klienta niejasnych i nietypowych,