1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Możliwości kształtowania bezpieczeństwa finansowego banków

konstrukcji prawnej i znaczenia dla prawnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy możliwości kształtowania bezpieczeństwa finansowego banków

znaczenia dla współdziałania banków z organami ścigania w zakresie zwalczania procederu stopnia dostosowania do standardów zachodnioeuropejskich.

Pozostałe finansowoprawne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, dotyczące obrotu bezgotówkowego, prowadzenia imiennych rachunków oszczędnościowych oraz wynikających z prawa dewizowego zostaną zaprezentowane w następnym rozdziale.

Zawiadamlanie prokuratury o praniu pieniędzy

Drugim obowiązkiem, określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, jest zawiadamianie prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących wykorzystywania działalności bankowej do celów prania pieniędzy. W takim obowiązku scharakteryzować należy kilka elementów świadczących o jego funkcjonalnym związku z procedurą karną (bądź szerzej: zwalczaniem prania pieniędzy).

Uszczegółowienie wskazań

uszczegółowienia w maksymalnym stopniu wskazań dotyczących jakości prowadzenia poszczególnych pozycji rejestru. W razie wszczęcia postępowania karnego w określonej sprawie o pranie pieniędzy rejestry i dokumenty bankowe stanowić mogą decydujące źródło dowodowe. Stąd bardzo istotne jest, aby zawierały one maksymalnie dużo informacji

o określonych transakcjach i kliencie banku. Programy w tym zakresie powinny zawierać m.in. następujące rozwiązania merytoryczne: E3 wskazanie, aby rejestry prowadzone były w sposób umożliwiający korzystanie z nich i odszukiwanie bez przeszkód potrzebnych informacji o operacjach (kliencie)

Niekonsekwencjia ustawowa

Dopatrywać się tu można w pewnym stopniu niekonsekwencji ustawowej. Otóż tryb postępowania, który określić ma Komisja Nadzoru Bankowego, dotyczyć ma wyłącznie przypadków prania pieniędzy, nie zaś innych zachowań niepożądanych, związanych z ukrywaniem działań przestępczych.

Obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy postrzegany może być w sposób szeroki. Obejmować może wszystkie działania banku, których skutkiem byłoby niedopuszczenie do wykorzystywania czynności bankowych w sposób, który może udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia przedmiotu tych czynności z przestępstwa, a także jego umieszczenia, wykrycia, zajęcia bądź orzeczenia przepadku. Poza tym na obowiązek ten składać się mogą wszystkie czynności związane z przestrzeganiem procedur bankowych dotyczących zachowywania ostrożności w kontaktach z klientami.

Państwową Agencję Informacji Finansowej

Państwową Agencję Informacji Finansowej (PAIF). Jednakże, bez względu na wynik tych rozstrzygnięć warto przedstawić podstawowe elementy procedury identyfikacji i rejestrowania, które są stałe, chociażby z uwagi na standardy międzynarodowe w tym zakresie. Praktycznie zmianie może podlegać jedynie kwota transakcji obligująca bank do realizacji stosownych obowiązków.

zarząd banku

zarząd banku ze względu na kolegialność odpowiedzialności za decyzję oraz skuteczność działania. B3 Forma zawiadomienia. W aktualnej sytuacji, związanej z niedużą liczbą zawiadomień oraz niewielkim doświadczeniem pracowników w zapobieganiu procederowi, przyjąć należy dwie równorzędne formy pisemną

i ustną. W tym drugim przypadku założyć można, że zawiadomienia dokonywane są bezpośrednio przez osoby wyznaczone do tego celu w każdym oddziale. W sytuacji wzmożenia przypadków zawiadomień programy powinny zawierać wzory standardowych formularzy oraz określenie trybu zgłoszenia: pocztą, faksem lub przez sieć komputerową. Nie do przyjęcia jest zawiadomienie telefoniczne. Kopie zawiadomienia kierowane z oddziałów przesyłane powinny być niezwłocznie (pocztą lub faksem) do centrali banku (zespół ds. zapobiegania przestępstwom na szkodę banków lub komórka rachunkowości i operacji bankowych).