1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Zawiadomienie banku

Zawiadomienie banku może stanowić podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego i wydanie przez prokuratora postanowienia o wszczęciu śledztwa. Zawiera ono:

określenie czynu, wskazanie jego kwalifikacji prawnej. O wydaniu tego postanowienia prokurator jest zobowiązany informować podmiot zawiadamiający bank. W razie, gdyby fakty przytoczone w zawiadomieniu banku nie dały podstawy do zawiązania stadium procesu karnego, prokurator może żądać informacji o stanie i obrotach na rachunku klienta, którego dotyczy zawiadomienie w toku tzw. czynności sprawdzających, tzn. przed wszczęciem postępowania karnego. Żądanie takie jest szczególnym przejawem współpracy banku z organami ścigania. Ustawa Prawo bankowe przewiduje je wyłącznie w przypadku zwalczania prania pieniędzy. Postępowanie sprawdzające

Długa droga pieniędzy między bankami

do banków europejskich kwoty zysków z prania pieniędzy do Ameryki Południowej poprzez banki panamskie pieniądze na prowadzenie dalszej działalności przestępczej związanej z uprawą koki.

W ciągu 2 lat wyprano ponad 1,2 mld USD. Materiał dowodowy w tej sprawie gromadzono, monitorując przepływy pieniędzy dokonywane za pomocą sprawozdań typu CTR (deklaracja transakcji walutowych)

Proceder prania pieniędzy przybiera obecnie olbrzymie rozmiary

Proceder prania pieniędzy przybiera obecnie olbrzymie rozmiary i wykracza poza systemy bankowe poszczególnych państw. W związku z tym do celów warstwowania używane są międzynarodowe przelewy funduszy. Do ich technicznej realizacji wykorzystywane są funkcjonujące od wielu lat systemy przekazywania informacji i instrukcji bankowych. Do największych zalicza się system Światowego Międzybankowego Stowarzyszenia Telekomunikacji Finansowej (SWIFT). Jego funkcjonowanie pozostawać winno w centrum uwagi środowiska bankowego i organów ścigania jako powołanych do zwalczania warstwowania transakcji w bankach polskich.

Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy

SI Wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w G. postępowanie karne w sprawie o pranie pieniędzy nastąpiło na podstawie zawiadomienia banku, z treści którego wynikało, iż posiadacz rachunku walutowego „A” złożył dyspozycję przekazania kwoty 100 DEM na konto firmy niemieckiej HR GmbH, prowadzone przez Banque Internationale w Luksemburgu. Bank nie wykonał dyspozycji, ponieważ właściciel rachunku nie potrafił wyjaśnić przyczyny przekazu. Do zawiadomienia dołączono pismo Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z 5 października 1995 roku informujące, że pojawiające się w dużej skali operacje związane z bliżej nieokreślonym „systemem komputerowym” mogą służyć praniu pieniędzy. W toku dochodzenia na podstawie zeznań świadków ustalono, iż posiadacz rachunku za namową znajomej chciał wziąć udział w przedsięwzięciu o nazwie „Skyline”. Wpłacone na rachunek walutowy pieniądze pochodziły z oszczędności. Dochodzenie umorzono wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono.

Bank informuje prokurature

i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o: samym fakcie wystąpienia operacji podejrzanej, jej rozmiarach,

imieniu i nazwisku osoby (osób) bądź nazwie firmy będącej zleceniodawcą operacji wypłaty lub beneficjentem operacji wpłaty. Informacje przekazane prokuratorowi służyć mają wyłącznie przeciwdziałaniu procederowi.

ESI Środki ostrożności dotyczące zawiadomienia prokuratury. Fakt powiadomienia organów prokuratury lub udzielania dalszych informacji upoważnionym przedstawicielom organów ścigania stanowi tajemnicę. Zawiadomienie powinno zbiegać się w czasie z powstrzymaniem się banku od realizacji transakcji. Informacja o zawiadomieniu nie może być w żadnym razie przekazana zainteresowanemu klientowi lub osobom trzecim. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W niektórych programach pojawiło się rozwiązanie sugerujące podjęcie (po dokonaniu zawiadomienia) czynności nie cierpiących zwłoki, mających na celu niedopuszczenie do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Propozycja ta wydaje się nie przystawać do tej kategorii przestępstwa i czynności procesowych, jakie podejmowane mogą być w banku. Ważniejsze natomiast jest zaproponowanie utworzenia jednostki (w centrali), która będzie współdziałała z oddziałami w związku z ewentualnym wszczęciem postępowania.

Szkolenia dla kadry podstawowej

ii szkolenia dla kadry podstawowej powinny obejmować informacje o istocie procederu, o znaczeniu podwyższania czujności i ostrożności w kontaktach z klientami i przy wykonywaniu zleconych przez nich operacji,

o umiejętnościach rozpoznawania transakcji niejasnych i nietypowych, o sposobach postępowania z nietypowymi klientami itp. E3 konieczne jest przeprowadzanie szkoleń okresowych, np. w odstępach półrocznych, mających na celu wzbogacanie i aktualizowanie wiadomości oraz pobudzanie czujności w zakresie zapobiegagania procederowi