1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Identyfikacja i rejestrowanie

W ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie wylicza się enumeratywnie zasad, których przestrzeganie zapobiegać ma lokowaniu brudnych pieniędzy w banku, ale wprowadza się ogólny obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu własnej działalności banku do celów mających związek z przestępstwem określonym w art. 299 k.k. lub w celu ukrycia działań przestępczych (art. 106 ust. 1). W stosunku do przepisów poprzedniej ustawy nastąpiło więc rozszerzenie zakresu normy dotyczącej zapobiegania zachowaniom przestępczym z wykorzystaniem działalności bankowej, a praniu pieniędzy w szczególności.

Środki przeciwdziałania procederowi w systemie bankowym

Wszystkie wymienione finansowoprawne środki przeciwdziałania procederowi w systemie bankowym sklasyfikować więc można w zależności od źródeł prawa finansowego, w których zostały one zawarte. Drugim kryterium klasyfikacyjnym może być przedmiot obowiązku finansowoprawnego i jego związek z działalnością banków. Pozwala ono na wyodrębnienie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy dotyczących działalności bankowej bezpośrednio (np. rejestracja danych przy okazji operacji bankowych) oraz pośrednio (np. obowiązek podmiotów gospodarczych związany z bezgotówkowym trybem rozliczeń).

Jak FBI wykrywa incydenty prania pieniędzy

E3 W dochodzeniu FBI ujawniono, że pięć firm obrotu samochodami i dwa zakłady ubezpieczeniowe współdziałały z handlarzami narkotyków świadomie akceptowały one brudne pieniądze i zatajały tożsamość nabywców. Kosztowne, luksusowe auta kupowano za gotówkę używając fikcyjnych nazwisk, bez składania wymaganego raportu przez ajenta firmy obrotu samochodami. Dealerzy firm wpłacali te fundusze, w ratach nie przekraczających wymaganego w USA limitu 10 tys. USD na rachunki firm. Oba zakłady ubezpieczeniowe wykorzystywano, aby utajnić rzeczywistych właścicieli nielegalnych funduszy, którym udostępniały one prawa jazdy i numery rejestracyjne pojazdów na fałszywe nazwiska. Efektem dochodzenia było aresztowanie 15 sprawców, zajęcie 31 nowych samochodów o wartości 877 tys. USD oraz dodatkowa konfiskata siedmiu kont bankowych należących do pięciu firm obrotu samochodami.

Realizacja dużej liczby czeków rozrachunkowych

El Czynnością bankową wykorzystywaną do prania pieniędzy w fazie warstwowania jest realizacja dużej liczby czeków rozrachunkowych wpływających na uznanie (także poniżej granic identyfikacji) w tym czeków zagranicznych.

H Często do warstwowania brudnych pieniędzy wykorzystywana jest technika polegająca na podejmowaniu pieniędzy w gotówce, związana z zamknięciem istniejących rachunków bankowych w celu otwarcia nowych, w innych bankach w kraju lub za granicą na życzenie klienta dokonuje się

Analizowanie programów

-1. Zdecydowana większość analizowanych programów (28) zawiera w częściach wstępnych definicję prania pieniędzy zawartą w art. 5 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Zastępuje ona pojęcie wprowadzone do polskiego prawa zarządzeniem nr 16/92. Tym samym, pranie pieniędzy nie jest w programach określone jako zjawisko, ale jako przestępstwo.

-2. Większość programów (20) wskazuje odrębnie na mechanizmy sprawcze prania pieniędzy przez pracowników bankowych. W związku z tym stanowią one także, że nieprzestrzeganie zasad programów (regulaminowych) powodować może odpowiedzialność karną pracowników bankowych na podstawie odpowiedniego przepisu karnego.

Zawiadomieniach o nielegalnych czynach

Informacja będąca przedmiotem zawiadomienia dotyczy operacji bankowej obejmującej czyn (czyny), który wypełnia ustawowe znamiona przestępstwa. Zawiadomienie może więc nastąpić, gdy na podstawie faktów, z którymi zetknął się bank (pracownik bankowy), ukształtowane zostało u zawiadamiającego przekonanie o popełnieniu przestępstwa, a nie jest możliwe skonstruowanie jakiejkolwiek innej wersji określonego zdarzenia (czynu) nie zawierającej elementów (znamion) przestępstwa. Tym samym na banku spoczywa rola weryfikatora elementów ocennych określonego zdarzenia, które może wyczerpywać znamiona przestępstwa. Zawiadomienie, do którego zobowiązuje bank przepis ustawowy, jest więc zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.