1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Druga kategoria dokumentów

Niektóre banki, podobnie jak określa się to w praktyce banków zachodnioeuropejskich, przewidują tzw. drugą uzupełniającą kategorię dokumentów dających podstawę do identyfikacji osób fizycznych. Są to np.: prawo jazdy, metryki urodzenia, samorządowe karty identyfikacyjne, książeczki wojskowe, legitymacje służbowe policjantów, bankowe karty identyfikacyjne, legitymacje szkolne

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM BANKU KORESPONDENTA

W praktyce amerykańskich organów ścigania odnotowano sposób prania pieniędzy, w którym wykorzystano firmę transportową i jej usługi w zakresie fizycznego przewiezienia gotówki. W technice tej, dotyczącej znacznych kwot wielokrotnie przekraczających limit obligujący do rejestracji, „pracze” wchodzili w porozumienie z pracownikami banku respondenta. W dalszej kolejności następował przewóz gotówki z podmiotu gospodarczego, np. dużej hurtowni (do dochodów której dołączano brudne pieniądze), do banku korespondenta. Tam dokonywano zapisu na konto banku respondenta i informowano ten bank o odpowiednim księgowaniu. Na zakończenie bank respondent dokonywał wpisu na konto podmiotu gospodarczego wykorzystywanego do celów prania (zob. rys. 7)

Wadliwość przepływu informacji

El wadliwość przepływu informacji o wynikach prac analitycznobadaw czych między bankami dużymi (finansowo sprawnymi) i bankami małymi (pozostającymi w gorszej sytuacji finansowej i ze słabszym zapleczem organizacyjnotechnicznym)

brak odpowiednich uregulowań prawnokarnych prania pieniędzy H brak odpowiedniej nowelizacji prawa bankowego. Brak wskazań dotyczących jakości programów wewnątrzbankowych oraz charakterystyki ich rozwoju, a także krótki okres ich tworzenia skutkowały przede wszystkim trudnościami w określeniu celów, jakim powinny służyć te akty kwestii priorytetowej dla tego typu regulacji. Stąd określone były one w sposób zdecentralizowany przez poszczególne banki, co uznać można za sprzeczne z zasadami tworzenia norm ostrożnościowych w bankowości.

Informacja jaką otrzymuje prokurator

Zawiadomienie o faktach dotyczących prania pieniędzy kierowane jest do prokuratora. Zawiadomienie przez bank (członków zarządu) o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy jest jednym ze źródeł informacji o przestępstwie. W przypadku procederu stanowi ono jednak podstawowe i najpowszechniejsze spośród możliwych źródeł. Innymi mogą być:

informacje wynikające z notatek prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, notatki służbowe uzyskane w wyniku czynności poufnych, czynności operacyjne policji,

Procedury przewidziane w kodeksie

procedur przewidzianych w kodeksie postępowania karnego) najbardziej korzystne są te rozstrzygnięcia, które przewidują najdłuższy okres przechowywania okres co najmniej 5 lat od wykonania transakcji lub okres 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym założono rejestr.

Znacznie mniejsze różnice odnotować można w programach odnośnie do czasu przechowywania innych dokumentów bankowych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy. Obok standardowego określenia 5 lat, dosyć często stwierdza się, że:

Co robi prezes banku po otrzymaniu akcetacji?

w centrali banku prezes banku (ewentualnie dyrektor wskazanego departamentu), po uzyskaniu akceptacji departamentu prawnego i departamentu rachunkowości i operacji bankowych.

Inne postanowienia dotyczące odpowiedzialności podmiotowej za zawiadomienie uznać należy za mniej korzystne z następujących względów: zespół ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy odpowiedzialność nie powinna spoczywać na komórce nie będącej elementem struktury organizacyjnej banku poza tym skuteczność podejmowania decyzji kolegialnie jest mniejsza