1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Modyfikacje programów

Programy, do których opracowania banki były zobligowane w 1992 roku, są na bieżąco aktualizowane w ślad za zmieniającymi się warunkami prawnoinslytu cjonalnymi w polskim sektorze bankowym (także szerzej: systemie prawnym). Czynnikami wymuszającymi modyfikacje programów w okresie ostatnich czterech lat są:

ED zmiany w polskim prawie karnym dotyczące penalizacji prania pieniędzy, U zmiany w szeroko pojętym prawie finansowym (w szczególnos’ci w zakresie rachunkowości i obrotu bezgotówkowego),

Analiza konstrukcji prawnej

Wewnątrzbankowe programy przeciwdziałania praniu pieniędzy są formalnie obowiązującymi dokumentami, wprowadzanymi w życie zgodnie z zasadami legislacji obowiązującymi przy wydawaniu wewnętrznych regulacji bankowych. Poddane badaniom programy były wprowadzane w życie w trybie:

zarządzenia prezesa zarządu banku (dyrektora oddziału NBP), uchwały zarządu banku, pisma okólnego. Wewnątrzbankowy program przeciwdziałania praniu pieniędzy nie może być utożsamiany z regulaminem bankowym traktowanym jako umowne źródło prawa (lex contractus), do wydawania którego upoważnia banki art. 109 Prawa bankowego. Przepis ten określa, że banki w zakresie swojej działalności mogą wydawać ogólne warunki umów oraz regulaminy określające: 1/ warunki otwierania

Wyniki kontroli Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP

H wyniki kontroli Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP, wskazujące na błędy w praktyce stosowania różnych procedur określonych w programach oraz błędy formalne dotyczące tych procedur,

rozwój sposobów prania pieniędzy, a tym samym modyfikacje w wykorzystywaniu czynności bankowych do celów procederu, coraz większe zaangażowanie się kierownictw banków i pracowników bankowych w przeciwdziałanie procederowi.

Obowiązek powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego

Po trzecie, ustawa wprowadza obowiązek powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego przez osobę zamierzającą sprzedać pakiet akcji bądź praw z akcji: uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

w wyniku sprzedaży których pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie uprawniał do mniej niż 20%, 33% i 50% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Konieczność przestrzegania zasad określonych w ustawie

wskazania na konieczność przestrzegania zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591) w stosunku do rejestrów operacji bankowych, a w szczególności: rzetelności i zgodności z rzeczywistym stanem rejestrowanych operacji kompletności zawarcie wszystkich wskazanych w zarządzeniu 16/92 faktów brak błędów rachunkowych i niedokonywanie wymazań i przeróbek,

Inne środki ffinansowoprawne

Do historii przeszła już grupa przestępcza Maurica „Peanuta” Kinga, która opracowała niejako standardowy model prania pieniędzy, osiąganych z ulicznej sprzedaży narkotyków. Grupa ta, licząca 20 osób, rozprowadzała heroinę w dużych ilościach na ulicach Baltimore w latach 80. Jednocześnie M. King prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lodów. Działalność ta wykorzystywana była zresztą do sprzedaży narkotyków.