1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 

Licencjonowanie działalności bankowej

Ustawa wprowadza wiele innych, nowych rozwiązań dotyczących licencjonowania działalności bankowej. Kilka z nich ma szczególnie duże znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak dowodzi praktyka, do systemu bankowego przenikają osoby, których przeszłość, reputacja, rodzaje prowadzonej działalności oraz realizowane w jej ramach dążenia stanowią przeciwskazanie do pełnienia funkcji współzałożyciela banku bądź członka jego organu. Konieczne jest zbieranie danych, na podstawie których można przeciwstawić się tego rodzaju dążeniom. Stąd szczególne znaczenie będzie miało wprowadzone po raz pierwszy do prawa bankowego:

Zasady identyfikacji klientów

Obowiązek ustalania tożsamości stanowi jeden z zakresów przedmiotowych objętych analizą. Programy zawierają wiele ciekawych ustaleń. Wyniki analizy zostaną przedstawione w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy najczęściej powtarzających się rozwiązań określających zasady identyfikacji klientów, druga rozwiązań pojawiających się najrzadziej. Wyniki te stanowią podstawę do oceny najistotniejszych różnic programowych, a także określenia optymalnej treści merytorycznej danego zakresu tematycznego programów i mogą być wykorzystane przez komórki bankowe odpowiedzialne za opracowywanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych.

Prawo bankowe i terminy w nim zawarte

W ustawie Prawo bankowe użyto terminu, który zawarty jest w art. 303 kodeksu postępowania karnego: w razie uzasadnionego podejrzenia. Artykuł ten określa podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego. Unormowanie to wiąże się ściśle ze stopniem poinformowania organu uprawnionego do wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Zgodnie z tym przepisem do wszczęcia postępowania przygotowawczego konieczne

Banki komercyjne a próba

Podkreślić należy, że w próbie banków komercyjnych uczestniczyły: dwa największe banki detaliczne Pekao SA i PKO BP, pięć spośród tzw. „dziewiątki” banków wyodrębnionych w 1989 r. z Narodowego Banku Polskiego, największy bank w Polsce Bank Gospodarki Żywnościowej i jeden bank z udziałem zagranicznym.

Analiza programów wewnątrzbankowych zawiera porównanie ich zakresu przedmiotowego według siedmiu obszarów tematycznych, najistotniejszych w bankowej praktyce przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obszarami tymi są:

Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

H obowiązek określenia w statucie zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych (art. 31 ust. 3 pkt 3) El postanowienie, że we wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju przedstawić należy dane dotyczące co najmniej

osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora i zastępcy (art. 40 ust. 2 pkt 4) postanowienie, że wniosek o utworzenie za granicą banku przez osoby krajowe lub z udziałem osób krajowych powinien zawierać dane dotyczące założycieli i kapitału założycielskiego (art. 39 ust. 2 pkt 2)

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU

W pierwszym ujawnionym w Polsce przypadku prania pieniędzy nie doszło do skazania sprawców z uwagi na brak penalizacji w polskim prawie. Niemniej sprawa warta jest scharakteryzowania, z uwagi na możliwość stosowania jej odmian przez sprawców w przyszłości. W Poznaniu założono fikcyjny Bank Rozwoju Budownictwa, który poręczał weksle wystawione przez spółkę New Technics Initiative (NTI). Weksle, zdeponowane u notariuszy w Niemczech, stanowiły zabezpieczenie spłaty kredytów zaciąganych w bankach niemieckich przez zorganizowaną grupę przestępczą, dysponującą dużymi zyskami z handlu narkotykami pochodzącymi z państw azjatyckich. Domniemywać należy (śledztwo nie wykazało odpowiednich faktów), że kredyty te były spłacane z brudnych pieniędzy (zob. rys. 8).