Odpowiedzialność porządkowa dla pracownika bankowego

Istotną zmianą w stosunku do przepisów z 1992 roku jest wprowadzenie odpowiedzialności porządkowej dla pracownika bankowego, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach związanych z wykorzystaniem działalności bankowej do celów prania pieniędzy’ albo nie przestrzega zasad dotyczących prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana (art. 107).

Wreszcie ostatnim novum jest przepis wyłączający odpowiedzialność banku za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków zwią żernych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a w szczególności dotyczących zawiadomienia prokuratury o podejrzeniach dotyczących przestępstwa określonego w art. 299 lek. W razie niepotwierdzenia się jwdejrzeń co do wykorzystywania działalności bankowej do celów prania pieniędzy lub ukrywania działań przestępczych odpowiedzialność za szkodę wynikłą z wstrzymania czynności bankowych ponosić będzie Skarb Państwa (art. 108).

Obok przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 roku wskazać należy także na rozwiązania przyjęte po raz pierwszy na gruncie ustawowej regulacji dotyczącej rynku papierów wartościowych. Obowiązki dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy dla biur maklerskich określone były do 3 stycznia 1998 w uchwale nr 396 Komisji Papierów Wartościowych z 9 listopada 1995 w sprawie stanowiska komisji co do zasad postępowania podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pochodzenia środków pieniężnych klientów z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem (Dz.Urz. KPW Nr 6, poz. 197). Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz.754) zawiera po raz pierwszy fakultatywne upoważnienie dla Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych do określania w drodze zarządzenia trybu postępowania domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych w celu przeciwdziałania zawieraniu transakcji oraz wykonywaniu innych operacji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem środków pieniężnych, co do których ujawniono okoliczności wskazujące, że środki te mogą pochodzić z przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu albo że ich pochodzenie ma zostać ukryte z przyczyn związanych z przestępstwem (art. 60 ust. 2 pkt 3). Upoważnienie to uznać można za adekwatne do tego, które ustawa z 31.01.1989 Prawo bankowe przewidywała dla prezesa NBP. Przyjąć można, że dla domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską ustanowione zostaną obowiązki finansowoprawne podobne do tych, jakie wprowadza art. 106 ustawy Prawo bankowe.

About The Author

admin

Leave a Reply