Obowiązek uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym

Obowiązek uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym ciąży na podmiotach gospodarczych, zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Funkcje profilaktyczne obrotu bezgotówkowego przejawiają się przede wszystkim w tworzeniu odpowiednich możliwości kontroli przepływów finansowych między podmiotami gospodarczymi i bankami. Wzmocnienie tej funkcji przybiera w Polsce postać prawnego ograniczenia dopuszczalności gotówkowych rozliczeń transakcji między podmiotami gospodarczymi. Unormowania te określają przede wszystkim obowiązki prawnofinansowe dla podmiotów gospodarczych, nic dla banków. Ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym ma więc charakter pośredni, polegający na stworzeniu odpowiednich udogodnień natury technicznej dla realizacji obowiązków finansowoprawnych banków określonych zarządzeniem nr 16/92. Znaczenie tego instrumentu prawnego dla zapobiegania praniu pieniędzy w bankach rozpatrywać można w kilku aspektach.

Po pierwsze, unormowania obrotu bezgotówkowego powodują, że ciężar wypełniania obowiązków prawnolinansowych, polegających m.in. na rozpoznawaniu operacji podejrzanych, przesunięty powinien być na określone formy rozliczeń między podmiotami oraz czynność otwierania rachunku bankowego. Unormowania w istotnym* stopniu wpływają więc na ukierunkowanie działań prewencyjnych banków, a także powodują znaczne zawężenie ich zakresu.

About The Author

admin

Leave a Reply