Obowiązek powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego

Po trzecie, ustawa wprowadza obowiązek powiadamiania Komisji Nadzoru Bankowego przez osobę zamierzającą sprzedać pakiet akcji bądź praw z akcji: uprawniający do wykonywania ponad 10% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

w wyniku sprzedaży których pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie uprawniał do mniej niż 20%, 33% i 50% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Po czwarte, ustawa określa jako skutek prawny powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy z naruszeniem obowiązków dotyczących zawiadomień Komisji Nadzoru Bankowego jej nieważność.

Rozwiązania te są adekwatne do norm zawartych w art. 11 Drugiej Dyrektywy Bankowej Unii Europejskiej. Intencją polskiej normy jest niedopuszczenie do „wykupienia” banku przez osoby, które nie spełniają warunków wymaganych od założycieli, oraz do obchodzenia tą drogą prawnych warunków licencjonowania działalności bankowej. Ma ona także znaczenie dla zabezpieczenia systemu bankowego przed przedsięwzięciami zorganizowanych grup przestępczych, których celem jest przejęcie instytucji bankowych, a następnie wykorzystanie ich działalności do nielegalnych działań, w tym prania brudnych pieniędzy. Stanowi ona więc istotny instrument przeciwdziałania procederowi.

Skuteczność mechanizmu kontroli przepływu własności akcji w bankach zależy od ciągłej analizy informacji o wykupywanych i sprzedawanych udziałach, przeprowadzanej przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP. Analiza ta powinna uwzględniać także możliwość działań polegających na wykupywaniu akcji w pakietach, które nie wymaga otrzymania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego ani nie obliguje do powiadomień przez podmioty powiązane kapitałowo i stanowiące elementy jednej struktury przestępczej.

About The Author

admin

Leave a Reply