Normy prawa dewizowego

Od 1989 roku postępuje w Polsce liberalizacja zasad obrotu dewizowego. Ciągle jednak istnieją ograniczenia dotyczące działalności dewizowej banków, które są przejawem działań kontrolnych państwa. Mają one także znaczenie w związku z ochroną systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów prania brudnych pieniędzy.

Wskazać należy na te rodzaje przepisów ustawy Prawo dewizowe i aktów wykonawczych, które poprzez swą restrykcyjność mogą być uznawane za środki prewencyjne w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu działalności bankowej do celów prania pieniędzy.

E3 Ustawa Prawo bankowe dopuszcza prowadzenie przez banki rachunków walutowych dla osób fizycznych i prawnych („A” i „C”). Mimo, że dopuszczalność otwarcia i prowadzenia takich rachunków w konkretnych bankach reguluje ustawa Prawo dewizowe i wydane na jej podstawie akty wykonawcze, to wszystkie obowiązki fmansowoprawne dotyczące identyfikacji klientów, rejestracji transakcji i zawiadamiania o podejrzeniach dotyczących prania pieniędzy, a także częściowej identyfikacji w momencie otwarcia rachunku, rozciągnięte są na tę kategorię rachunków. Obowiązki te dotyczą także nowych kategorii rachunków określonych w ustawie Prawo dewizowe

About The Author

admin

Leave a Reply