Modyfikacje programów

Programy, do których opracowania banki były zobligowane w 1992 roku, są na bieżąco aktualizowane w ślad za zmieniającymi się warunkami prawnoinslytu cjonalnymi w polskim sektorze bankowym (także szerzej: systemie prawnym). Czynnikami wymuszającymi modyfikacje programów w okresie ostatnich czterech lat są:

ED zmiany w polskim prawie karnym dotyczące penalizacji prania pieniędzy, U zmiany w szeroko pojętym prawie finansowym (w szczególnos’ci w zakresie rachunkowości i obrotu bezgotówkowego),

zmiany w innych gałęziach prawa, obejmujących różne ustawy szczególne, wyniki kontroli wewnętrznych dokonywanych przez centrale banków,

About The Author

admin

Leave a Reply