Kontrola przepływu własności akcji

Uzupełnieniem procedury licencjonowania działalności bankowej jest norma nadzorcza określająca ograniczenia swobodnego przepływu akcji banków. Stanowi ona logiczną konsekwencję badania wiarygodności założycieli i głównych akcjonariuszy banku.

W ustawie z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe wyodrębniono cziery nowe kategorie rozwiązań mających kontrolować przepływy własności akcji. Po pierwsze, przepisy nakładają na banki obowiązek zgłaszania Komisji Nadzoru Bankowego faktu posiadania przez jednego akcjonariusza pakietu akcji dającego prawo do ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. W wypadku wystąpienia do Komisji, przewidzianym w nowej ustawie Prawo bankowe, odnotować należy obniżenie progu obligującego do odpowiedniej reakcji banku z 10% do 5% a tym samym wzmocnienie kontroli przepływu własności akcji w bankach, także w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Szczególną rolę ma tu także fakultatywność żądania przez Komisję informacji uzupełniających, dotyczących sytuacji majątkowej i rodzinnej nabywców akcji.

Po drugie, nowe Prawo bankowe wprowadza dla Komisji Nadzoru Bankowego prawo do odmowy wydania zezwolenia na nabycie akcji lub praw z akcji, jeżeli osoba zamierzająca nabyć akcje lub prawa z akcji nie daje rękojmi prowadzenia spraw banku w sposób należycie zabezpieczający interesy jego klientów albo gdy środki przeznaczone na nabycie akcji lub praw z akcji pochodzą z pożyczki lub kredytu lub źródeł nie udokumentowanych. Jednoznacznie więc ustawodawca zabezpiecza przepływ własności akcji do akcjonariuszy przed możliwością przejęcia kontroli nad bankiem przez osoby, które mogłyby wykorzystać go do celów nielegalnych, np. prania pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply