Konieczność przestrzegania zasad określonych w ustawie

wskazania na konieczność przestrzegania zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591) w stosunku do rejestrów operacji bankowych, a w szczególności: rzetelności i zgodności z rzeczywistym stanem rejestrowanych operacji kompletności zawarcie wszystkich wskazanych w zarządzeniu 16/92 faktów brak błędów rachunkowych i niedokonywanie wymazań i przeróbek,

El przypominania o podstawowych elementach dowodu księgowego przechowywanego przez bank łącznie z rejestrem, E3 wskazania na konieczność chronologicznego zapisu w rejestrze operacji bankowych,

U stosowania zasady, aby rejestry były przesznurowane, opieczętowane, opisane, oznaczone jako poufne, zaewidencjonowane w specjalnym rejestrze dokumentów poufnych, a kolejne strony były ponumerowane konieczne jest również zaznaczenie w rejestrze sposobu odszukania dokumentów dotyczących zarejestrowanych operacji.

About The Author

admin

Leave a Reply