Kasa

Niekonsekwencjia ustawowa

Dopatrywać się tu można w pewnym stopniu niekonsekwencji ustawowej. Otóż tryb postępowania, który określić ma Komisja Nadzoru Bankowego, dotyczyć ma wyłącznie przypadków prania pieniędzy, nie zaś innych zachowań niepożądanych, związanych z ukrywaniem działań przestępczych.

Obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy postrzegany może być w sposób szeroki. Obejmować może wszystkie działania banku, których skutkiem byłoby niedopuszczenie do wykorzystywania czynności bankowych w sposób, który może udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia przedmiotu tych czynności z przestępstwa, a także jego umieszczenia, wykrycia, zajęcia bądź orzeczenia przepadku. Poza tym na obowiązek ten składać się mogą wszystkie czynności związane z przestrzeganiem procedur bankowych dotyczących zachowywania ostrożności w kontaktach z klientami.

Państwową Agencję Informacji Finansowej

Państwową Agencję Informacji Finansowej (PAIF). Jednakże, bez względu na wynik tych rozstrzygnięć warto przedstawić podstawowe elementy procedury identyfikacji i rejestrowania, które są stałe, chociażby z uwagi na standardy międzynarodowe w tym zakresie. Praktycznie zmianie może podlegać jedynie kwota transakcji obligująca bank do realizacji stosownych obowiązków.

zarząd banku

zarząd banku ze względu na kolegialność odpowiedzialności za decyzję oraz skuteczność działania. B3 Forma zawiadomienia. W aktualnej sytuacji, związanej z niedużą liczbą zawiadomień oraz niewielkim doświadczeniem pracowników w zapobieganiu procederowi, przyjąć należy dwie równorzędne formy pisemną

i ustną. W tym drugim przypadku założyć można, że zawiadomienia dokonywane są bezpośrednio przez osoby wyznaczone do tego celu w każdym oddziale. W sytuacji wzmożenia przypadków zawiadomień programy powinny zawierać wzory standardowych formularzy oraz określenie trybu zgłoszenia: pocztą, faksem lub przez sieć komputerową. Nie do przyjęcia jest zawiadomienie telefoniczne. Kopie zawiadomienia kierowane z oddziałów przesyłane powinny być niezwłocznie (pocztą lub faksem) do centrali banku (zespół ds. zapobiegania przestępstwom na szkodę banków lub komórka rachunkowości i operacji bankowych).

Odpowiedzialność karna za nieposiadanie rachunku bankowego

Dla podniesienia skuteczności przestrzegania zasad obrotu bezgotówkowego ustawodawca wprowadził przepisy, określające odpowiedzialność karną za nieposiadanie rachunku bankowego, niedokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz niedokonywanie odpowiednich powiadomień o posiadanych rachunkach bankowych. W len sposób, po raz pierwszy w polskim prawie, przestrzeganie finansowoprawnych regulacji w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy zostało wzmocnione przez wprowadzenie ochrony karnoprawnej.

Sprawa Rogelio Cespedensa

H Sprawa Rogelio Cespedensa dotyczyła prania pieniędzy poprzez Citibank w Nowym Jorku. W okresie między kwietniem a październikiem 1981 roku na prywatnym rachunku bankowym oraz rachunku przedsiębiorstwa handlowego zdeponowano 15 min dolarów. Ponad połowę tej kwoty przelano następnie na rachunki w innych bankach, np. krajowych bankach w stanach Nowy Jork i Floryda, oddziałach banków zagranicznych w tych stanach oraz bankach w Panamie.

Zasady powiadamiania organów ścigania

Zawiadamianie organów ścigania o praniu pieniędzy jest najważniejszym z obowiązków nałożonych na banki przez prawo bankowe. Jednocześnie jest to czynność, która stanowi podsumowanie wszystkich działań banku ukierunkowanych na zapobieganie procederowi. Jej realizacja powinna być zatem w sposób szczegółowy określona w aktach prawa wewnętrznego banków jakiekolwiek działanie niezgodne z przyjętą w programie procedurą zawiadamiania skutkować może z jednej strony pomniejszeniem efektywności postępowania karnego, z drugiej zaś konsekwencjami dla reputacji banku.