Kasa

Czemu w Polsce tak łatwo było prać pieniądze?

Na kształtowanie się liczby ujawnionych przypadków prania pieniędzy w Polsce wpływ mają: S nienadążanie przeobrażeń prawa, w szczególności gospodarczego i finansowego, co skutkuje powstawaniem luk prawnych umożliwiających uzyskiwanie nielegalnych dochodów, a także stosowanie nowych sposobów ich legalizacji

niestabilność prawa E3 rozwój zorganizowanej przestępczości (obecnie w Polsce działa ok. 500 zorganizowanych grup przestępczych) ułatwiających modyfikacje i doskonalenie metod prania

Przekazywanie środków finansowych na bardzo korzystnych warunkach

Instytucję kredytu lub pożyczki wykorzystuje się także w technice polegającej na przekazywaniu środków finansowych na bardzo korzystnych warunkach (np. niskie oprocentowanie, korzystne warunki czasowe, rezygnacja z gwarancji itp.) na realizację różnego typu inwestycji, np. finansowanych przez samorządy terytorialne.

W stadium integracji do uzasadnienia źródła pranych funduszy wykorzystuje się także, podobnie jak we wcześniejszych fazach procederu, współpracę zagranicznych banków. Są to banki mające swoje siedziby łub oddziały w tzw. rajach podatkowych, w których obowiązuje ścisła tajemnica bankowa uniemożliwiająca praktycznie dostęp do informacji

Przechowywanie przedmiotów i wartości pieniężnych w skrytkach bankowych

Techniką powszechnie stosowaną w przypadkach prania dużych kwot pieniędzy jest przechowywanie przedmiotów i wartości pieniężnych w skrytkach bankowych. Stosuje się ten sposób pomocniczo w pierwszej fazie prania pieniędzy.

Do prania pieniędzy wykorzystane są bankowe czynności techniczne, polegające na wymianie zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych. Sposób stosowany jest pomocniczo do lokowania wartości gotówkowych na rachunkach bankowych. W poważny sposób powoduje on dezorientację pracowników bankowych co do możliwości stwierdzenia transakcji nietypowej, a w konsekwencji podejrzanej o jej powiązanie z praniem pieniędzy.

Możliwości kształtowania bezpieczeństwa finansowego banków

konstrukcji prawnej i znaczenia dla prawnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy możliwości kształtowania bezpieczeństwa finansowego banków

znaczenia dla współdziałania banków z organami ścigania w zakresie zwalczania procederu stopnia dostosowania do standardów zachodnioeuropejskich.

Pozostałe finansowoprawne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, dotyczące obrotu bezgotówkowego, prowadzenia imiennych rachunków oszczędnościowych oraz wynikających z prawa dewizowego zostaną zaprezentowane w następnym rozdziale.

Zawiadamlanie prokuratury o praniu pieniędzy

Drugim obowiązkiem, określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, jest zawiadamianie prokuratury o uzasadnionych podejrzeniach dotyczących wykorzystywania działalności bankowej do celów prania pieniędzy. W takim obowiązku scharakteryzować należy kilka elementów świadczących o jego funkcjonalnym związku z procedurą karną (bądź szerzej: zwalczaniem prania pieniędzy).

Uszczegółowienie wskazań

uszczegółowienia w maksymalnym stopniu wskazań dotyczących jakości prowadzenia poszczególnych pozycji rejestru. W razie wszczęcia postępowania karnego w określonej sprawie o pranie pieniędzy rejestry i dokumenty bankowe stanowić mogą decydujące źródło dowodowe. Stąd bardzo istotne jest, aby zawierały one maksymalnie dużo informacji

o określonych transakcjach i kliencie banku. Programy w tym zakresie powinny zawierać m.in. następujące rozwiązania merytoryczne: E3 wskazanie, aby rejestry prowadzone były w sposób umożliwiający korzystanie z nich i odszukiwanie bez przeszkód potrzebnych informacji o operacjach (kliencie)