Kasa

Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy

SI Wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w G. postępowanie karne w sprawie o pranie pieniędzy nastąpiło na podstawie zawiadomienia banku, z treści którego wynikało, iż posiadacz rachunku walutowego „A” złożył dyspozycję przekazania kwoty 100 DEM na konto firmy niemieckiej HR GmbH, prowadzone przez Banque Internationale w Luksemburgu. Bank nie wykonał dyspozycji, ponieważ właściciel rachunku nie potrafił wyjaśnić przyczyny przekazu. Do zawiadomienia dołączono pismo Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z 5 października 1995 roku informujące, że pojawiające się w dużej skali operacje związane z bliżej nieokreślonym „systemem komputerowym” mogą służyć praniu pieniędzy. W toku dochodzenia na podstawie zeznań świadków ustalono, iż posiadacz rachunku za namową znajomej chciał wziąć udział w przedsięwzięciu o nazwie „Skyline”. Wpłacone na rachunek walutowy pieniądze pochodziły z oszczędności. Dochodzenie umorzono wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono.

Bank informuje prokurature

i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o: samym fakcie wystąpienia operacji podejrzanej, jej rozmiarach,

imieniu i nazwisku osoby (osób) bądź nazwie firmy będącej zleceniodawcą operacji wypłaty lub beneficjentem operacji wpłaty. Informacje przekazane prokuratorowi służyć mają wyłącznie przeciwdziałaniu procederowi.

ESI Środki ostrożności dotyczące zawiadomienia prokuratury. Fakt powiadomienia organów prokuratury lub udzielania dalszych informacji upoważnionym przedstawicielom organów ścigania stanowi tajemnicę. Zawiadomienie powinno zbiegać się w czasie z powstrzymaniem się banku od realizacji transakcji. Informacja o zawiadomieniu nie może być w żadnym razie przekazana zainteresowanemu klientowi lub osobom trzecim. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W niektórych programach pojawiło się rozwiązanie sugerujące podjęcie (po dokonaniu zawiadomienia) czynności nie cierpiących zwłoki, mających na celu niedopuszczenie do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Propozycja ta wydaje się nie przystawać do tej kategorii przestępstwa i czynności procesowych, jakie podejmowane mogą być w banku. Ważniejsze natomiast jest zaproponowanie utworzenia jednostki (w centrali), która będzie współdziałała z oddziałami w związku z ewentualnym wszczęciem postępowania.

Szkolenia dla kadry podstawowej

ii szkolenia dla kadry podstawowej powinny obejmować informacje o istocie procederu, o znaczeniu podwyższania czujności i ostrożności w kontaktach z klientami i przy wykonywaniu zleconych przez nich operacji,

o umiejętnościach rozpoznawania transakcji niejasnych i nietypowych, o sposobach postępowania z nietypowymi klientami itp. E3 konieczne jest przeprowadzanie szkoleń okresowych, np. w odstępach półrocznych, mających na celu wzbogacanie i aktualizowanie wiadomości oraz pobudzanie czujności w zakresie zapobiegagania procederowi

PRANIE PIENIĘDZY POPRZEZ KASYNA GRY

El Policja w Honkongu zaobserwowała przekazywanie gotówki z ulicznych transakcji sprzedaży narkotyków w Stanach Zjednoczonych przez tzw. „hazardzistów” do kilku kasyn w Atlantic City w stanie New Jersey. Osoby te zakupywały jednorazowo żetony do gry przeciętnie o wartości 1 min USD i nie angażowały się w hazard albo grały w minimalnym stopniu. Następnie dokonywały wymiany żetonów na czeki wystawiane przez kasyna. Uzyskane fundusze w formie czeków wystawionych przez kasyna przesyłano do Honkongu i wpłacano na tamtejsze rachunki bankowe. Z tych banków pieniądze były przelewane na rachunki w bankach australijskich i przeznaczane na zakup nieruchomości. W ten sposób dokonano legalizacji 8 min USD.

Normy prawa dewizowego

Od 1989 roku postępuje w Polsce liberalizacja zasad obrotu dewizowego. Ciągle jednak istnieją ograniczenia dotyczące działalności dewizowej banków, które są przejawem działań kontrolnych państwa. Mają one także znaczenie w związku z ochroną systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów prania brudnych pieniędzy.

Wskazać należy na te rodzaje przepisów ustawy Prawo dewizowe i aktów wykonawczych, które poprzez swą restrykcyjność mogą być uznawane za środki prewencyjne w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu działalności bankowej do celów prania pieniędzy.

PRANIE PIENIĘDZY PRZEZ SKORUMPOWANYCH PRACOWNIKÓW BANKOWYCH

El W dochodzeniu FBI wykazało, że adwokat prowadzący praktykę prywatną wszedł w porozumienie z prezesem banku w celu dokonania prania pieniędzy. Prezes banku był właścicielem przedsiębiorstwa aukcyjnego, w którym gotówce pochodzącej z obrotu narkotykami nadawano pozory przychodów ze sprzedaży licytacyjnych, przy czym czeki wystawiono na nazwiska fikcyjne. Czeki te wpłacano na rachunek prezesa ustanowiony przez tegoż adwokata, na rachunek przedsiębiorstwaprzy krywki myjni samochodów. Fundusze następnie przekazywano na rachunki w innych bankach na obszarze USA. Dochodzenie ujawniło, że wyprano w ten sposób 905 tys. USD.