Kasa

Kategorie banków

El kategoriami banków i ich oddziałów wykorzystywanych do działań przestępczych E3 krajami pochodzenia klientów wykorzystujących działalność banków do celów procederu

H kierunkami przepływu brudnego kapitału S sposobami omijania bankowych procedur prudencyjnych U nadużywanymi do celów prania pieniędzy technikami informatycznymi itp.

Informacje dotyczące ujawnionych przypadków prania pieniędzy gromadzone są na świecie przez organy ścigania lub wyodrębnione instytucje, w ich rozszerzaniu i uzupełnianiu uczestniczą także instytucje finansowe. Tworzą one bazy danych o przypadkach prania pieniędzy. Stanowią podstawowe zbiory danych umożliwiające tworzenie opisów poszczególnych sposobów prania pieniędzy w trójstadialnym schemacie procederu, ich modyfikację i aktualizację przede wszystkim jednak stanowią jedno z podstawowych narzędzi w zakresie zabezpieczania instytucji finansowych przed wykorzystywaniem ich działalności do celów przestępczych. Nie oznacza to, że wyłącznie znajomość ujawnionych przypadków uchronić może pracowników bankowych przed kontaktami z „pra czarni” albo ułatwić podejmowanie współpracy z organami ścigania. Przestępcy zmieniać mogą bowiem modus operandi albo przeobrażać je w laki sposób, że rozpoznanie stanie się utrudnione bądź niemożliwe. Niemniej znajomość ujawnionych przypadków, a przede wszystkim możliwości sprawnego wykorzystania baz danych, obejmujących te przypadki, stanowią podstawowy element skutecznych działań profilaktycznych pracowników bankowych. Ważne jest także, aby krajowe bazy danych wykorzystywane mogły być w szerszej skali z uwagi na umiędzynarodawianie się procederu. Poniżej zaprezentowane zostaną, w możliwie przystępny sp

Odpowiedzialność porządkowa dla pracownika bankowego

Istotną zmianą w stosunku do przepisów z 1992 roku jest wprowadzenie odpowiedzialności porządkowej dla pracownika bankowego, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach związanych z wykorzystaniem działalności bankowej do celów prania pieniędzy’ albo nie przestrzega zasad dotyczących prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana (art. 107).

Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego ma w drodze uchwały ustalić zasady identyfikacji i warunki prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz rejestru danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana. Ma ona zastąpić w założeniach ustawodawcy zarządzenie nr 16/92, które obowiązywać będzie do 30 czerwca 1998 r. Rozstrzygnięcia jednak wymagać będą wcześniej dwie kwestie.

Przepisy prawa dewizowego

E3 Przepisy prawa dewizowego zezwalają podmiotom gospodarującym na zaciąganie kredytów i pożyczek za granicą oraz udzielanie kredytów i pożyczek osobom zagranicznym przez osoby krajowe. Jednocześnie zobowiązują kredytobiorców (pożyczkobiorców) i kredytodawców (pożyczkodawców) do przekazywania NBP informacji o zaciągniętych (udzielanych) kredytach i pożyczkach w terminie do 20 dni po podpisaniu umowy.