Kasa

Aktywność w działalności przestępczej

których obywatele wykazują aktywność w działalności przestępczej polegającej na wymuszaniu okupów i haraczu, na terenie których toczą się konflikty zbrojne lub które wykazują dużą aktywność w dziedzinie podnoszenia potencjału zbrojnego,

których obywatele wykazują aktywność w działalności terrorystycznej, znanych jako trasy tranzytowe i przeładunkowe przemytu narkotyków, broni, materiałów wybuchowych itp.,

Całkowity brak procedur

o całkowitym braku takich procedur ich przeniesienie na grunt programów byłoby bowiem całkowicie proste. Tymczasem tylko dwukrotnie wskazano w instrukcjach na konieczność sprawdzenia, czy fotografia jest trwale połączona z doku* mentem tożsamości. W jednym programie ten element technicznej weryfikacji dokumentu rozszerzono o:

ustalenie, czy dokument tożsamości nie figuruje w rejestrze zastrzeżeń, sprawdzenie wyglądu dokumentu zniszczenie, zabrudzenie, uszkodzenie,

Dokumenty dotyczące klinta banku

i dokumentów dotyczących klienta banku (przy otwieraniu rachunków) niezależnie od informacji wymaganych w innych procedurach, konieczne jest uzyskanie następujących danych: data i miejsce urodzenia, narodowość i obywatelstwo, zawód lub prowadzona działalności jeżeli jest to możliwe należy sporządzić i zachować w dokumentacji klienta fotokopię dokumentu tożsamości z jego fotografią

Zawiadomienie banku

Zawiadomienie banku może stanowić podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego i wydanie przez prokuratora postanowienia o wszczęciu śledztwa. Zawiera ono:

określenie czynu, wskazanie jego kwalifikacji prawnej. O wydaniu tego postanowienia prokurator jest zobowiązany informować podmiot zawiadamiający bank. W razie, gdyby fakty przytoczone w zawiadomieniu banku nie dały podstawy do zawiązania stadium procesu karnego, prokurator może żądać informacji o stanie i obrotach na rachunku klienta, którego dotyczy zawiadomienie w toku tzw. czynności sprawdzających, tzn. przed wszczęciem postępowania karnego. Żądanie takie jest szczególnym przejawem współpracy banku z organami ścigania. Ustawa Prawo bankowe przewiduje je wyłącznie w przypadku zwalczania prania pieniędzy. Postępowanie sprawdzające

Długa droga pieniędzy między bankami

do banków europejskich kwoty zysków z prania pieniędzy do Ameryki Południowej poprzez banki panamskie pieniądze na prowadzenie dalszej działalności przestępczej związanej z uprawą koki.

W ciągu 2 lat wyprano ponad 1,2 mld USD. Materiał dowodowy w tej sprawie gromadzono, monitorując przepływy pieniędzy dokonywane za pomocą sprawozdań typu CTR (deklaracja transakcji walutowych)

Proceder prania pieniędzy przybiera obecnie olbrzymie rozmiary

Proceder prania pieniędzy przybiera obecnie olbrzymie rozmiary i wykracza poza systemy bankowe poszczególnych państw. W związku z tym do celów warstwowania używane są międzynarodowe przelewy funduszy. Do ich technicznej realizacji wykorzystywane są funkcjonujące od wielu lat systemy przekazywania informacji i instrukcji bankowych. Do największych zalicza się system Światowego Międzybankowego Stowarzyszenia Telekomunikacji Finansowej (SWIFT). Jego funkcjonowanie pozostawać winno w centrum uwagi środowiska bankowego i organów ścigania jako powołanych do zwalczania warstwowania transakcji w bankach polskich.