Informacja jaką otrzymuje prokurator

Zawiadomienie o faktach dotyczących prania pieniędzy kierowane jest do prokuratora. Zawiadomienie przez bank (członków zarządu) o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy jest jednym ze źródeł informacji o przestępstwie. W przypadku procederu stanowi ono jednak podstawowe i najpowszechniejsze spośród możliwych źródeł. Innymi mogą być:

informacje wynikające z notatek prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, notatki służbowe uzyskane w wyniku czynności poufnych, czynności operacyjne policji,

własne spostrzeżenia prokuratury (np. w toku innych czynności procesowych), samooskarżenie sprawcy (np. pracownika bankowego). Zawiadomienie określone może mieć formę pisemną lub ustną. Ustne zawiadomienie o przestępstwie prania pieniędzy podlega protokołowaniu zgodnie z art. 143 § 1 pkt I k.p.k. Jedynym odbiorcą zawiadomienia może być prokurator

właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. Przepis ten powinien skutkować przyjęciem właściwych procedur wewnątrzbankowych dotyczących zawiadomienia dla przykładu podejmowanie decyzji o realizacji tego obowiązku na szczeblu centrali banku powodować może niewskazane w tej sprawie opóźnienia (obniżenie skuteczności postępowania karnego).

About The Author

admin

Leave a Reply