Dostosowywanie prawa polskiego do standardów europejskich

Dostosowywanie prawa polskiego do standardów europejskich wymagało przyjęcia przepisu zobowiązującego do tworzenia wewnątrzbankowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wymóg ten określono po raz pierwszy w § 6 zarządzenia nr 16/92. W przeciwieństwie do zalecenia nr 19 FATF i art. 11 dyrektywy przepis ten nie zawiera żadnego wskazania co do treści programów. Określono jedynie moment wyznaczenia osób odpowiedzialnych za opracowanie programów do 31 października 1992 oraz czas ukończenia przez nich prac merytorycznych do 31 grudnia 1992 (§ 6 pkt 2). Podstawowymi czynnikami determinującymi tworzenie programów wewnątrzbankowych są:

H szeroki zakres analizy wstępnej, poprzedzającej przyjęcie programów (analiza doświadczeń zachodnich, analiza podatności polskich rozwiązań technicznoprawnych na działania przestępcze, analiza możliwości współpracy banków z organami ścigania, analiza probabilistycznych zachowań potencjalnych sprawców itd.)

konglomerat zjawisk wpływających na jakość współpracy między instytucjami finansowymi oraz organami prokuratury, policji i kontroli finansowej

ii brak instytucji, która zajmowałaby się gromadzeniem, wymianą i wykorzystywaniem informacji bankowych oraz decydowaniem o przesyłaniu ich organom prokuratury spełniałaby ona rolę koordynatora prac nad badaniami, których efektem byłoby konstruowanie programów wewnąlrz bankowych

About The Author

admin

Leave a Reply