Cele programów

Wszystkie dokumenty międzynarodowe dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy w systemie finansowym wskazują na dwie kategorie środków finansowopraw nych. Pierwsza obejmuje szeroki katalog obowiązków instytucji finansowych i kredytowych, których wypełnianie przyczyniać się ma do zwiększenia efektywności ścigania przestępstwa prania pieniędzy. Druga obejmuje natomiast te środki, które określają zasady zachowań profilaktycznych banków i ich kontroli. Wśród tych środków najważniejsze zadanie w postanowieniach międzynarodowych przypisuje się programom zwalczania prania pieniędzy (specific program mes against money laundering). Ich jakość określana jest zawsze jako subsydiar na wobec katalogu obowiązków linansowoprawnych. Jednocześnie wskazać należy, że o ile obowiązki banków definiowane są w regulacjach międzynarodowych w sposób szczegółowy, o tyle środki dotyczące ich realizacji i kontroli tej realizacji nie podlegają dokładnemu określeniu.

Tworzenie i rozwijanie programów przeciwko praniu pieniędzy zaproponowano w dokumencie Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). W zaleceniu nr 19 z 28 czerwca 1996 r. określono rn.in. zakres przedmiotowy programów. Obejmuje on:

ustalenia dotyczące zasad wewnętrznej polityki finansowej, postępowania i kontroli w zakresie przeciwdziałania procederowi, H wskazanie urzędników na szczeblu kierowniczym odpowiedzialnych za realizację odpowiednich regulacji,

About The Author

admin

Leave a Reply