Całkowity brak procedur

o całkowitym braku takich procedur ich przeniesienie na grunt programów byłoby bowiem całkowicie proste. Tymczasem tylko dwukrotnie wskazano w instrukcjach na konieczność sprawdzenia, czy fotografia jest trwale połączona z doku* mentem tożsamości. W jednym programie ten element technicznej weryfikacji dokumentu rozszerzono o:

ustalenie, czy dokument tożsamości nie figuruje w rejestrze zastrzeżeń, sprawdzenie wyglądu dokumentu zniszczenie, zabrudzenie, uszkodzenie,

określenie podobieństwa między fotografią na dokumencie a osobą przedstawiającą dokument, konfrontowanie podobieństwa podpisu na dokumencie tożsamości pobieranego przy realizacji transakcji.

Wszystkie powyższe elementy stanowią zakres minimalny czynności, jakie określać powinny programy wewnątrzbankowe w sprawie weryfikacji dokumentów przedkładanych przez klientów bankowych. Nie są to czynności z dziedziny techniki kryminalistycznej i nie wymagają specjalistycznych umiejętności od pracowników bankowych. Ich dokonanie w sposób istotny wpływać może na bezpieczeństwo finansowe banków, możliwości przeciwdziałania procederowi, w tym skuteczność ewentualnego postępowania sądowego. Mogą to być działania, których charakter określić należy we współdziałaniu z organami ścigania, np. ustalenie numeru identyfikacyjnego dokumentu, także symboliki międzynarodowej (w stosunku do cudzoziemców) na podstawie Kluwerpers Passport Handbook.

Czynnością bankową, której rozpoczęcie poprzedzone powinno być identyfikacją, jest zwłaszcza prowadzenie rachunku bankowego. Czynność ta wykorzystywana jest często do celów prania pieniędzy. Stąd wydaje się konieczne, aby programy określały dokładnie zasady identyfikacji klientów, dla których otwierane są rachunki bankowe. Zasadęminimum stanowić powinno ustalenie na podstawie dokumentu tożsamości:

About The Author

admin

Leave a Reply