Bank informuje prokurature

i salda rachunku bankowego), lecz jedynie poinformować prokuratora o: samym fakcie wystąpienia operacji podejrzanej, jej rozmiarach,

imieniu i nazwisku osoby (osób) bądź nazwie firmy będącej zleceniodawcą operacji wypłaty lub beneficjentem operacji wpłaty. Informacje przekazane prokuratorowi służyć mają wyłącznie przeciwdziałaniu procederowi.

ESI Środki ostrożności dotyczące zawiadomienia prokuratury. Fakt powiadomienia organów prokuratury lub udzielania dalszych informacji upoważnionym przedstawicielom organów ścigania stanowi tajemnicę. Zawiadomienie powinno zbiegać się w czasie z powstrzymaniem się banku od realizacji transakcji. Informacja o zawiadomieniu nie może być w żadnym razie przekazana zainteresowanemu klientowi lub osobom trzecim. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W niektórych programach pojawiło się rozwiązanie sugerujące podjęcie (po dokonaniu zawiadomienia) czynności nie cierpiących zwłoki, mających na celu niedopuszczenie do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Propozycja ta wydaje się nie przystawać do tej kategorii przestępstwa i czynności procesowych, jakie podejmowane mogą być w banku. Ważniejsze natomiast jest zaproponowanie utworzenia jednostki (w centrali), która będzie współdziałała z oddziałami w związku z ewentualnym wszczęciem postępowania.

About The Author

admin

Leave a Reply