Analiza rejestrów

Obok priorytetowego znaczenia rejestrów dla procedury karnej, istotne (a właściwie pierwotne) jest także ich znaczenie dla dokonywanej przez pracowników analizy tych rejestrów w celu rozpoznania okoliczności wskazujących na nadużywanie działalności bankowej do celów prania pieniędzy. Zastosowanie mają tutaj wszystkie wskazane powyżej rozstrzygnięcia (propozycje rozstrzygnięć) programowych. Jednakże dla analizy takiej znaczenie ma także, aby procedury rejestracji zmierzały do zmniejszenia ilości i zagęszczenia danych. Nie ma to decydującego znaczenia na obecnym etapie zapobiegania praniu pieniędzy (brak doświadczeń w określaniu podejrzanych transakcji, skala procederu itd.), jednak już teraz programy powinny pewne rozstrzygnięcia w tej materii zawierać. Wziąć pod uwagę należy:

niestosowanie procedury rejestracji w przypadku niektórych operacji, np. odprowadzania nadmiaru gotówki banków spółdzielczych, z którymi bank zrzeszający zawarł stosowne umowy

modyfikację procedury rejestracji w wypadku klientów dobrze znanych bankowi, a polegającą na zrezygnowaniu z każdorazowego ścisłego ewidencjonowania dokonywanych operacji (o ile ich wysokość odpowiada rozmiarom prowadzonej działalności) i stosowaniu stałego sposobu (kodu) oznaczania w rejestrze (oznaczenia te powinny umożliwić w sposób szybki

About The Author

admin

Leave a Reply